Tag Archives: filipino

Kapit-Pangil

20200423_123647_0000

Leave a comment

Filed under Poetry

hanap-ilaw (finding light)

kahit ano mang

idlip ng karimlan

huwag na huwag

mo itong bibitawan

sagipin mo na lang

ang mga nakaligtaan

at susundin ang irog

ng ating kalangitan.

despite the slumber

of the darkness

never should you

ever lose your hold

instead, may you save

what has been neglected

and love shall be brought

back by our heavens.

Leave a comment

Filed under Poetry

likha

anong ipapalit

para sa iyo,

aking likha?

kalikasan sa

aking dibdib, mga

ugat na walang

daloy, pusong

hindi napakikinggan

berdeng kumupas

sa kayumanggi

at napintasan

animo kahel

ang bawat hibla

ng iyong buhok at tila

nababahala, mga

matang napuno

na ng dagat

haranang nawala

alingawngaw na lamang

ang natira

o, kanilang saya!

sa aking kalumbayan

landas na napariwara

sumiklab na ang

kalangitan sa

tila ng hiyas na ulan

wala akong nasalo

bukod sa

karamdaman na

aking naipilit

para lamang sa iyo,

aking likha

—

what will be sacrificed

for you,

my creation?

nature in my

chest,

veins without

cascade, a heart

falling on deaf ears

veridian fading out

to brown

and affronted

akin oranges,

each single strand

of your hair and perhaps

worrying, those

eyes filled up with

the ocean

a lost serenade

only echoes

remain

oh, their jubilance!

at my melancholy

a fate straying away

the skies have

conflagrated with

the slowing of

the crystalline rain

and i have caught nothing

except for

a fever that i

have forced upon

only for you,

my creation

Leave a comment

Filed under Poetry

Saligutgot (Chaos)

Ingay—isang kawalan, ayaw mapakinggan

Sakit na hindi matahimik, lumulunok ng mga tinik

Galing sa salitang hindi mabigkas; uulitin at

Uulitin pa rin hanggang sa maubos ang pasensyang

Maikli—ang oras, ang araw, ang naputol na ugat

Sa iyong mga kamay, nagpupumiglas, nanlalamig

At naiipit sa mabigat na tanikalang dumuduyan

Sa mahinang indayog ng kanilang nagdurusang sigaw,

Mahapdi sa kaluluwa, hindi matago ng kisapmata

Nakalimot ka na ba? Tila manhid na sa mga galos

Nang ikaw ay binalibag at kinaladkad na

Parang masahol na hayop, lumalaban sa hinagpis

Na hindi maiwasan, hindi malampasan, at kailanman

Laging mararanasan. Sinong may sala? Kaninong

Anino ang galit na ituturo ng iyong nabaling daliri

Para mapatawad lamang ang kasalanang akala

Mo’y hindi babalik para dalawin ang iyong

Gumuguho na konsensya—kung hindi ikaw, sino? Sila?

Ako? Ang diyos na ayaw magpakita kahit

Tayo’y naniniwala at nagdadasal at nagmamakaawa?

Hindi ito matatahimik. Hindi mo mahahanap ang musikang

Makakapagkontra sa lahat ng sakit, ng pait, kahit saglit, ng—ingay.

Noise—a moment of loss, refusing to be heard

Aches that cannot be silenced, swallowing thorns

From these unspoken words, repeating and

Repeating again until patience is consumed

Shortly—this hour, this day, this severed vein

Within your hands, struggling, freezing

The flesh that’s burned just for a sliver of

Heat and light; scalded tongues, hoping, sobbing

And trapped in between heavy chains that sway

Alongside the soft cadence of their tortured screams

Searing the soul, unable to be hidden by the blink of an eye

Have you already forgotten? Seemingly numb to the scars

Garnered when you were thrown away and dragged around

Like a vicious animal, fighting against resentment

That cannot be avoided, nor surpassed, and will forever

Be endured. Who’s to blame? Whose

Shadow will your broken fingers adamantly point to

Just so that it will be forgiven; the sins you thought

Shall never return to haunt your

Deteriorating conscience—if not you, then who? Them?

Me? The god that does not allow himself to be seen, though

We have been believing and praying and furiously begging?

It will never be silenced. You shall never find the music that would

Counter all the pain, all the bitterness, even for a moment, all the—noise.

Leave a comment

Filed under Poetry

Awiting Buntala (Comet Songs)

Nakahiga sa kaparangan

At minamasdan ang buwan

Bumubulong ng tahimik

Nawala sa lumang panaginip

Kahit malamig ang ihip ng hangin

Sapat na ang bawat mahinay na tingin

Habang humaharana ang sandaigdig

At ako’y nalulugod sa pakikinig

Umaasa pa rin, sa isang balang araw

Na merong nakakabit na dito at ikaw

At ang bawat patak ng asul na gabi

Mahuhulog, matutulog sa ating tabi.

Lying on the meadows

And gazing at the moon

Whispering rather quietly

Lost in a vintage dream

Though the breeze blows cold

Each peaceful gaze is enough

While the universe serenades

And I am lulled while I listen

Still hoping for a someday soon

Connecting both here and you

As every drop of this cobalt midnight

Falls to repose between us two.

Leave a comment

Filed under Poetry

Kurót

pusong nasugatan;

huwag ka na sana

uling pakialaman.

wounded heart;

may you never be

meddled with again.

Leave a comment

Filed under Poetry

Mailap (Elusive)

Filipino:

Nagpipilit, gumigiit

Ang huwad na karamdaman

Lasa ng iyong mga ngiti

Hindi maiwasan, nakasanayan

Saluhin, kantiin

Nalulunod sa pag-ulan

Parinig, pakinggan

Ang kantang ‘di mapigilan

Nasaktan nanaman

Kaluluwang hindi matagpuan

At sino nga ba naman ako

Para sa iyo ay magpabisto?

.

Pumpilit, humihirit

Nasisiraan na ng bait

Mga bulaklak na tinahak

Tamis na napariwara ulit

Ang kasiyahang mapusyaw

Ng iyong sinag ng araw

Mapagpanggap na kapalaran

Ako kaya’y iyong mapagbigyan

Sa reklamo ng aking sining?

Sa makasariling hiling sa bituin?

Para ang kanyang kamay ay aking masagip

Sa sariling sakim na panaginip?

~*~

English Translation:

Forcing and scolding

All these false emotions

The taste of your smiles

I can’t help but get used to

Catching and hurting

Drowned out by the rain

To hear and to listen

To the song that never ceases

Hurt, yet again

A soul that cannot be found

And really, who am I

To let myself be known by you?

.

Forcing and hinting

Slowly going insane

For the flowers I have sent

Sweetness, lost once again

A jubilance most vibrant

From the rays of your sun

A fate most deceitful

Can I be given a chance

For the protests of my art?

For these selfish wishes on a star?

So that their hands, I could save

From my own avaricious dreams?

Leave a comment

Filed under Poetry