Tag Archives: wrote this shit a while back

lamag-lamag (the chase)

habo ko na.

masakiton magparalamag

saimo—an sapatos ko

ralabot asin raraot na

an kaherak na bitis ko puros

na sana lugad, dawa an

baga ko nagkukurulog

asin magabaton nang

marhay, tapos habo mo

man sana akong tawanan

ning hinangos pag ika

nadakop ko na tulos

.

habo ko na.

napapagal na akong marhay

an sakuyang mapapasaon na

tulang, dikit na sana mababari na

gabos—ta paghuna ko baga

pangiturogan sana ini, pero tano ta

nakamuklat pa an sakuyang mga mata?

dawa anong gibuhon ko, ika man

sana an pirming manggagana

sa kahaluyan kong pagparadalagan

nalingawan ko na kung tano ta ika hinahanap

siring ta ika mayo man sakong

maitataong kamurawayan.

i don’t want this anymore.

it’s so difficult to chase

after you—my shoes are

full of holes and damaged,

my poor feet riddled with

wounds, even my chest aches

and is weighed down heavily

and yet you refuse to allow me

some breaths, when i finally

manage to quickly catch you

.

i don’t want this anymore.

i’m getting severely exhausted

my fragile bones are close to

fracturing completely—i thought

that this was just a dream, but then

why are my eyes still wide open?

no matter what i do, you will always

end up winning, and i’ve been running

for so long that i’ve already forgotten

why i’m searching for you

when you will provide me no triumph.

Leave a comment

Filed under Poetry